مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه شورای ملی نخود -کرمانشاه