بازدید دکتر مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی استان کرمانشاه